Concurs muncitor calificat

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Regina Maria” Arad

Organizează concurs pentru ocuparea a 1/2 POST VACANT DE MUNCITOR DE ÎNTREȚINERE – durată nedeterminată   

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

  • Studii medii/ generale.
  • Competențe în executarea de lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară, instalaţia electrică, tâmplărie, igienizare prin zugrăvire, vopsire și înlocuire plăci faianță sau obicete sanitare băi şi alte activităţi gospodăreşti (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii), la cererea directorului, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;
  • Abilităţi de comunicare și învățare;
  • Nu necesită vechime în domeniu.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face in perioada 18-26 septembrie 2023 la sediul Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Arad, str. Miorita 9/A, telefon 0257-262762  între orele 9 00 – 15 00  la secretariat.

– proba practică se va desfăşura în data de 3 octombrie 2023 ora 1000la sediul Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Arad

– proba interviului se va desfăşura în data de 3 ocrtombrie 2023 ora 1200 la sediul Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Arad

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba practică (eliminatorie)

– interviu

Sari la conținut