Concurs pentru ocuparea a 0,75 POST VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Regina Maria” Arad

Organizează concurs pentru ocuparea a 0,75  POST VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată   

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL de concurs conține:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-studii generale (şcoala generală de 8 clase)

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face in perioada 08-12 iunie 2020  la sediul Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Arad, str. Miorita 9/A, telefon 0257-262762  între orele 9 00 – 12 00  la secretariat.

– proba practică se va desfăşura în data de 19 iunie 2020 ora 1000la sediul Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Arad

– proba interviului se va desfăşura în data de 19 iunie 2020 ora 1200la sediul Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Arad

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba practică (eliminatorie)

– interviu

BIBLIOGRAFIE: Codul de etică al școlii, Regulamentul Intern aflate la adresa:

https://sgrmar.ro/category/prezentare/organizare/regulamentele-scolii/

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4267/2020 aflat la adresa: https://sgrmar.ro/2020/05/24/ordinul-ministerului-educatiei-si-cercetarii-nr-4267-2020/

Sari la conținut